Regulamin

I Postanowienia wstępne

Serwis internetowy www.medlista.pl prowadzi DRPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6B/135, 81 – 340 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450969, NIP 5862281264, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 

II Definicje

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.medlista.pl.

2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z serwisu.

3. Drpharma - DRPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 6B/135, 81 – 340 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000450969 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Preparat - substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne oraz inne produkty wykorzystywane w medycynie.

5. ATC - klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna kontrolowana przez Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology w Norwegii.

6. Apteka – placówka ochrony zdrowia publicznego, o której mowa w art. 86 i n. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Dz.U. 2008.45.271 j.t. wraz ze zm.

7. Producent – osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca zezwolenie w zakresie wytwarzania produktu leczniczego.

 

III Cel Serwisu

Serwis ma na celu :

a) umożliwienie oraz udostępnienie Użytkownikom informacji o Preparatach podzielonych na kategorie wg ATC;

b) umożliwienie Użytkownikom  zapoznawanie się z opiniami innych Użytkowników Serwisu oraz dodawaniem opinii na temat Preparatów;

c) umożliwienie Użytkownikom proponowanie dodania Preparatu, którego nie ma jeszcze w serwisie;

d) ułatwienie wyszukiwania przez Użytkowników Preparatów;

e) wyszukiwanie Aptek oferujących dane Preparaty;

2. Drpharma nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Użytkownikami podmiotami prowadzącymi Apteki, czy też Producentami Preparatów. 


IV Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne oraz dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu oraz transmisji danych, zgodne z umowami, cennikami i regulaminami świadczenia usług obowiązujących u tych podmiotów.

2. Drpharma może wprowadzić dodatkowe płatne usługi w ramach prowadzonego Serwisu, z których korzystanie przez Użytkownika jest dobrowolne, niezobowiązujące i wymaga jego zgody. Warunki skorzystania z dodatkowych modułów zostaną określone w odrębnych Regulaminach.

3. Dostęp do ogólnodostępnej części serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności.

4. Drpharma zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu oraz korzystania z pewnych jego funkcji, do których dostęp będą mieli Użytkownicy po dokonaniu rejestracji lub wykupienia pakietu usług płatnych. 

5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem zastosowania przez Użytkownika przeglądarek: Firefox w wersji 16 i nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 16 i nowszej.

6. Drpharma zakazuje dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

7. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami społecznymi w tym w szczególności:

a) publikowanie oraz przesyłanie spamu;

b) wykorzystywanie serwisu w celach reklamowych;

c) korzystanie z Serwisu w sposób naruszający dobra osobiste innych osób.

8. Serwis umożliwia dodawanie opinii o Preparatach oraz proponowanie dodawania Preparatów, które nie znajdują się w Serwisie. 

9. Dodawanie opinii oraz propozycji dodawania Preparatów Użytkownicy dokonują na własną odpowiedzialność oraz oświadczają, że składane przez nich oświadczenia są prawdziwe.

10. Opinia opatrywana jest Nickiem wskazanym przez Użytkownika oraz jego adresem e-mail podawanym przy sporządzaniu opinii. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie jego Nicku oraz adresu e-mail a także na przetwarzanie danych osobowych przez Drpharma w celach związanych z prowadzoną działalnością zgodnie  z Ustawą z dn., 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 wraz ze zm.

11. Zakazane jest umieszczanie w opinii treści:

a) sprzecznych z prawem;

b) treści obrażających innych Użytkowników, którzy wyrazili opinię;

c) treści reklamowych;

d) uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe czy naruszające zasady etykiety;

e) wielokrotne opiniowanie przez tego samego Użytkownika tego samego Preparatu.

12. Drpharma zastrzega sobie prawo do usuwania opinii umieszczonych w Serwisie bez podania przyczyny.

13. Drpharma zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nagannych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. 

14. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie danych lub wypowiedzi w Serwisie udziela niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wyświetlanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie tych danych lub wypowiedzi.

15. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż jego dane są informacjami jawnymi.

16. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl


V Dodawanie Preparatu

1. Użytkownik serwisu jest uprawniony do złożenia wniosku o uzupełnienie listy Preparatów w serwisie. 
2. W tym celu Użytkownik przesyła na adres produkty@medlista.pl propozycję dodania Praparatu za pomocą formularza znajdującego się na Serwisie. 
3. Poprzez przesłania formularza Użytkownicy upoważniają Drpharma do informowania na Serwisie Użytkowników o istnieniu Preparatu z wykorzystaniem danych podanych przez Użytkownika. 
4. Drpharma ma prawo odmówić lub usunąć publikację Preparatu bez podania przyczyny.

VI Profile Aptek oraz Producentów

1. Serwis umożliwia tworzenie profili dla Aptek oraz Producentów, jak i rozszerzanie tychże profili. 
2. Serwis wskazuje, że znajdujące się w bazie podstawowe profile Aptek oraz Producentów zostały stworzone na podstawie ogólnodostępnych i powszechnych informacjami.
3. Każda Apteka oraz Producent może posiadać tylko jeden profil. 
4. Apteka oraz Producent zobowiązują się do uzupełniania profilu jedynie o prawdziwe informacje.
5. Każda Apteka oraz Producent może edytować informacje o sobie, odpowiadać na wystawione opinie oraz przeglądać statystyki wizyt. 
6. Drpharma zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu oraz informacji nieprawdziwych bez podania przyczyny.

VII Odpowiedzialność

1. Drpharma dokłada należytej staranności, aby Serwis działał na jak najwyższym poziomie.
2. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawem. W takiej sytuacja Drpharma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem Użytkownika.
3. Drpharma nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w Internecie. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń występujących w Internecie w szczególności dotyczących wirusów, trojanów lub innych materiałów technicznie szkodliwych.
4. Drpharma nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkownika z serwisu.
5. Użytkownik odpowiada za szkody wyrządzone jego działaniem lub zaniechaniem.

VIII Ochrona Prywatności

1. W zakresie określonych przepisami prawa Drpharma zapewnia ochronę danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Drpharma. 
3. Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych w każdej chwili oraz ich poprawienia oraz aktualizacji. 
4. Drpharma informuje Użytkownika, że jego dane osobowe są przetwarzane przez niego w celach świadczenia usług oraz dla potrzeb marketingowych związanych ze świadczeniem usług i obejmuje zgodę na ich przetwarzanie w w/w celach na przyszłość, w tym ich sprzedaż podmiotom trzecim.
5. Drpharma może przekazać dane osobowe innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
6. Użytkownik zezwala na wykorzystanie wizerunku oraz danych w serwisie w celu świadczenia usług przez Drpharma w ramach Serwisu oraz przesyłania na podany adres mailowy informacji od Drpharma.
7.  Drpharma zapewnia należytą ochronę danych osobowych ujawnionych podczas korzystania z Serwisu.
8. Użytkownik może w każdej chwili żądać usunięcia jego danych osobowych. 

IX Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać na adres e-mail: info@medlista.pl lub pisemnie do siedziby Drpharma.
2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Użytkownika w tym: numer telefonu, imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz zostać zatytułowana „Reklamacja”.
3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Drpharma. Użytkownik jest informowany o wyniku rozpoznania reklamacji.

X Postanowienia końcowe

1. Autorskie prawa majątkowe do serwisu w tym elementów graficznych, układu, kompozycji, logo przysługują wyłącznie Drpharma. Ich pobieranie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie, produkowanie, udostępnianie wymaga zgody Drpharma, która może być udzielona w Regulaminie.
2. Drpharma zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.medlista.pl/regulamin. W razie zmiany Regulaminu Użytkownik podczas włączenia Serwisu zostanie o zmianie poinformowany. 
4. Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa polskiego.
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
6. Regulamin znajduje się na stronie www.medlista.pl/regulamin.
7.Uznanie za nieważne lub bezskuteczne jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałej części Regulaminu, który pozostaje w mocy, zaś uznane za nieważne lub bezskuteczne postanowienia Regulaminu zostaną zastąpione postanowieniami, najpełniej oddający wolę stron.
8. Wszelkie uwagi dotyczące korzystania z serwisu proszę kierować na adres info@medlista.pl.